Årsmöte
Malma Intresseförening
Backavallen Malma
Torsdagen den 15 mars kl 19.00
Enklare förtäring.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!


Dagordning vid Malma Intresseförenings årsmöte torsdag den 15 mars 2018.
Plats:         Backavallen Malma
Tid:            19.00
 
1.     Mötets öppnande.
2.     Val av ordförande för mötet.
3.     Val av sekreterare för mötet.
4.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordf.       
        justera protokollet.
5.     Mötets behöriga utlysande.
6.     Fastställande av dagordning.
7.     Verksamhetsberättelse för 2017.
8.     Ekonomisk redogörelse.
9.     Revisorernas berättelse samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet
        för styrelsen för det gångna året.
10.    Stadgeändring av § 2
11.   Val av föreningens ordförande för en tid av ett (1) år.
12.    Val av styrelseledamöter.
13.    Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år.
14.    Val av valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses               
         till sammankallande.
15.    Övriga frågor.
16.    Avslutning.
 
Lars Karlsson
ordförande