Välkommen till Malma Intresseförening

Malma Intresseförening som är partipolitiskt och religiöst obunden utövar sin verksamhet inom Malma socken och i samverkan med andra föreningar i och utanför Malma, och har till ändamål att driva frågor för att ha kvar en levande landsbygd och att utveckla den på olika sätt som gynnar ortens befolkning i Malma.

Stadgar

Stadgar för

Malma Intresseförening

 

 

med hemort i Essunga kommun.

Bildad den 14 mars 2001.
 

Stadgarna fastställda av årsmöte den 13 mars 2002

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §      Verksamhetsområde och ändamål

Malma Intresseförening som är partipolitiskt och religiöst obunden utövar sin verksamhet inom Malma socken och i samverkan med andra föreningar i och utanför Malma, och har till ändamål att driva frågor för att ha kvar en levande landsbygd och att utveckla den på olika sätt som gynnar ortens befolkning i Malma.
 

2 §      Sammansättning, tillhörighet m.m
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.
Förening är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svensk Bouleförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemsskap i SF blir förening även medlem i Västra Götalands Bouleförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i Wästgöta-Dahls Bouleförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
 

3 §      Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.
 

4 §      Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Ordförande och Kassör var för sig.


5 §      Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.


6 §      Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


7 §      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

8 §      Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande. (Se bilaga)
 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 §      Medlemskap och avgifter

Var och en som har intresse för Intresseföreningens uppgifter och är villig att stödja dess verksamhet, kan bli medlem av Föreningen.

Avgiften för medlem utgår med av årsmöte fastställt årligt belopp. För varje avgift gäller en röst.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
 

10 §    Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


11 §    Uteslutning m m

Om medlem bryter mot fastställda stadgar eller motarbetar föreningens syfte eller på annat sätt skadar föreningen, äger styrelsen, om den är enhällig, utesluta medlemmen ur föreningen.


12 §    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
    upplösning av för­e­ningen.

ÅRSMÖTET

13 §    Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­-gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas med­lemmarna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.
 

14 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över förslaget.
 

15 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter under året har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 

16 §    Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 

17 §    Beslut och omröstning

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.
 

18 §    Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.


19 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      2.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      3.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste       
            verksamhetsåret,

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
            senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;

            c) övriga ledamöter väljes för en tid av två (2) år;

           d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 
               inte styrel­sens

               ledamöter delta;

           e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 
               utses till

               ordförande;

      13. Övriga frågor.


VALBEREDNINGEN

20 §    Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet.

Medlem som avser avsäga sig uppdrag inom föreningen skall göra detta till valberedningen senast tre (3)veckor före årsmötet.

Senast en (1) vecka före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag

 

REVISORER

21 §    Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.


STYRELSEN

22 §    Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra (4) övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till  befatt­ning inom styrelsen.


23 §    Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för fastställda stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

•     verkställa av årsmötet fattade beslut,

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

•     ansvara för och förvalta föreningens medel,

•     tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 21 §, och

•     förbereda årsmöte.


Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.


 Sekreteraren 

•     förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

•     föra protokoll över styrelsens sammanträden,

•     se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
       betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumen-
       teras,

•     se till att fattade beslut har verkställts,

•     om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
       handlingar,

•     årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

      Kassören 

•     föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
       beslutade avgifter till föreningen,

•     se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och andra
       organisationer,

•     svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
       bok över för­eningens räkenskaper,

•     årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

•     utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

•     se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

•     i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
       särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
       övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

•     föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
       priser införs,

•     se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
       som förening­ens byggnader, materiel, och övriga
       till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.


24 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet  le­damöter har begärt det. 

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.